Matrimoni civil i parelles de fet

Registre Únic de Parelles de Fet

Inscriure’s com a parella de fet és gratuït i es pot fer presencialment o telemàticament, a través de la Generalitat amb la documentació i procediment que s’indica en aquest Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya, aprovat per ORDRE JUS/44/2017, de 28 de març.

  • Consulta els requisits, documentació, FAQ, sol·licitud telemàtica i presencial aquí

Consulta les diferències entre matrimonis i parella de fet, i notícies relacionades següents:


Matrimoni Civil

DOCUMENTACIÓ PER CONTRAURE MATRIMONI CIVIL A L’AJUNTAMENT DE CISTELLA

  • Fotocòpia del DNI per les dues cares dels dos contraents
  • Certificat literal de naixement original dels dos contraents
  • Certificat d’estat civil original (Fe de vida) dels dos contraents
  • Certificat/s d’empadronament o de residència original dels dos últims anys dels dos contraents
  • Fotocòpia del DNI per les dues cares de dos testimonis
  • Sol·licitud de matrimoni civil i capacitat matrimonial

En els casos en què hi hagi hagut un matrimoni anterior:

  • Nom i cognoms del/de la cònjuge
  • Data de dissolució del matrimoni anterior
  • Certificat literal de matrimoni anterior original