Edictes

Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1215 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Contractació urgent d'una administrativa
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 662 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de la modificació de l'article 6 de l'Ordenança fiscal núm. 10, taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans
Exercici: 2024 Bop: 5-0 Edicte: 46 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva del pressupot general de la corporació per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 5-0 Edicte: 35 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries de planejament núm. 12/2023
Exercici: 2024 Bop: 3-0 Edicte: 11243 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Nomenament de membre de la Junta de Govern Local
Exercici: 2024 Bop: 3-0 Edicte: 11236 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de renovació dels serveis existents i pavimentació dels carrers del nucli de Cistella - Carrer Llers- fase 02
Exercici: 2023 Bop: 235-0 Edicte: 10289 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2023
Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10187 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10186 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus
Exercici: 2023 Bop: 206-0 Edicte: 8753 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Convocatòria per a l'elecció de jutge/ssa de pau titular