Edictes

Exercici: 2024 Bop: 137-0 Edicte: 6248 AJUNTAMENT DE VILANANT - Convocatòria del procés per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Agrupació de Vilanant i Cistella
Exercici: 2024 Bop: 116-0 Edicte: 5099 AJUNTAMENT DE VILANANT - Convocatòria de la plaça de l'Agrupació de secretaries intervenció dels ajuntaments de Vilanant i Cistella per a funcionaris/es de carrera amb habilitació de caràcter nacional per a la cobertura mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis i acumulació
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4744 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 103-0 Edicte: 4444 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 86-0 Edicte: 3656 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Nomenament de membre de la Junta de Govern
Exercici: 2024 Bop: 86-0 Edicte: 3655 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Delegació de competències referents a l'organització de la corporació municipal
Exercici: 2024 Bop: 78-0 Edicte: 3215 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1215 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Contractació urgent d'una administrativa
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 662 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de la modificació de l'article 6 de l'Ordenança fiscal núm. 10, taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans
Exercici: 2024 Bop: 5-0 Edicte: 46 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva del pressupot general de la corporació per a l'exercici 2024