NOTA INFORMATIVA

LA DIPUTACIÓ DE GIRONA dins del programa de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2022, ha atorgat a aquest Ajuntament les següents subvencions.

CONCEPTE IMPORT
Enllumenat públic i manteniment, recollida i tractament de residus, arranjament i manteniment de camins rurals 10.000€
Actuacions en camins 1.600€
Secretaria intervenció 10.000€
Instal·lacions de plaques solars al CEIP i arranjament camins rurals 26.078,25€
Despeses Culturals 6.366,75€
Noves tecnologies 680,99€