NOTA INFORMATIVA. Subvenció Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest ajuntament, dins el programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2023, la següent subvenció.

Despeses Corrents:

1. Enllumenat públic
2. Recollida i tractament de residus
3. Manteniment de camins

11.000,00 €

Inversions: Nou pou d’aigua a la zona d’equipaments esportius

25.078,25 €

Actuacions en camins

1.600,00 €

Despeses Secretaria

10.000,00 €

Despeses Culturals

6.366,75 €

Noves Tecnologies

680,99 €

TOTAL 54.725,99 €